Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
VETRO SYSTEMS  Sp. z o.o.
z dnia 29.10.2023 roku

VETRO SYSTEMS SP Z O.O.. jako właściciel serwisu www.vetrosystems.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem (RODO), przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy poniższą politykę prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1. Informacje ogólne: 

  • Administratorem Danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest VETRO SYSTEMS SP Z O.O.., NIP: 522-310-23-26, REGON: 368482040, KRS: 00006985597, z siedzibą 05-082 WOJCIESZYN, ul. WARSZAWSKA 549, tel. 22 487 16 56, e-mail:biuro@vetrosystems.pl.
  • Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron internetowych WWW Administratora, w tym z formularzy kontaktowych Administratora
  • Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: biuro@vetrosystems.pl

2. Cel przetwarzania danych przez Administratora. 

  • Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obsługi rekrutacji, zapytania lub zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.
  • Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach: 
   • Udzielenia odpowiedzi.
   • Przedstawienia oferty Administratora.
   • Zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora (np.: ochrona przez spamem i atakami typu DDOS).
   • W celu pomiaru odbiorców w sieci web.
   • Rekrutacji pracownika.
  • Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora. 

  • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w 2.b.a i 2.b.b. stanowi zgoda Użytkownika (art 6. 1. a) RODO), i / lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zawarcia umowy.
  • Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w 2.b.c jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawę prawną stanowią Motyw 49 RODO oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  • Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w 2.b.d jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawą prawną jest Art 8 punkt 1 d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej).
  • Dane osobowe dla celu podanego w 2.b.e. są przetwarzane ze względu na chęć zawarcia umowy(art 6. 1. b) RODO), a podstawą prawną zbieranych danych jest Art 221 § 1. Kodeksu Pracy

4. Zakres przetwarzania danych przez Administratora 

  • Dla celów wskazanych w 2.b.a i 2.b.b., w zakresie jaki Użytkownik dobrowolnie poda, Administrator może przetwarzać: 
   • imię i nazwisko (osoba kontaktowa)
   • numer telefonu kontaktowego
   • adres e-mail do kontaktu
   • adres domeny Internetowej (i ew. inne związane z nią dane podane przez Użytkownika)
   • inne dane przekazane przez Użytkownika
  • Dla celu podanego w 2.b.c.: 
   • adres IP
   • meta dane przesyłane przez przeglądarkę (lub inne urządzenie końcowe nawiązujące połączenie z witryną Administratora)
  • Dla celu podanego w 2.b.d.: 
   • meta dane przesyłane przez przeglądarkę
  • Dla celu podanego w 2.b.e (rekrutacji) poprosimy osobę ubiegającą się o zatrudnienie o podanie danych jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: 
   • Dane osobowe Użytkownika związane z celami wymienionymi w punktach 2.b.a. do 2.b.c. oraz 2.b.e. będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora.
   • Dane związane z celem z punktu 2.b.d. będą przetwarzane przez Administratora oraz partnera, firmę Google Inc z siedzibą w USA której narzędzie pomiaru odbiorców w sieci web (Google Analytics) używa Administrator. Dane te są anonimowe, oraz nie sa udostępniane dalej.
   • Firma Google, która wykonuje dla Administratora usługę pomiaru odbiorców w sieci web, przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
  • Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora oraz partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, firmy hostingowe.

5. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane. 

  • Użytkownikowi przysługuje prawo do: 
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • sprostowania danych osobowych,
   • usunięcia danych osobowych,
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   • przenoszenia danych osobowych
   • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
   • Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych
  • Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres podany w 1.a., list na adres siedziby podany w 1.a. lub skontaktować się telefonicznie na numer podany w 1.a.
  • Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia.

6. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

  • Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.
  • W każdym momencie Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, ale może to się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania.

7. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (Cookies). 

  • Aby zapewnić poprawne działanie serwisu, a w szczególności dostosować zawartość serwisu i reklam do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika.
  • Dane opisane w punkcie 1. będą używane przez Administratora wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usług żądanych przez Użytkownika oraz do ochrony systemów sieciowych.
  • Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie).
  • Strona korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA, (Google Adwords) dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, (Facebook) dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Skrypty te mogą zapisywać na jego urządzeniu końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może nie wyrazić zgody na to blokując ciastka i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce.
  • Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 3 i 4 można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta.
  • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
  • W celu rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Google (AdWords i inne) w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą narzędzia dostępnego na stronie https://adssettings.google.pl/authenticated i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej. Rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Facebook w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą instrukcji wskazanych na stronie https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej. Zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne) oraz Facebook, Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.
  • Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl/

8. Wniesienie skargi: 

  • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie 5.b.
  • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Obowiązki Administratora 

  • Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
  • Zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie.
  • Zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
  • Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych.
  •  Prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych.
  • Zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.”